contact
  新界葵涌大連排道152-160號金龍工業中心第1座11樓E室
  電話:2409 2299      傳真:2409 2399     電郵: info@circular2c.com
  營業時間:
  星期一至星期五:上午九時至晚上六時
  星期六:上午九時至下午一時
  星期日及公眾假期休息